O Izbie

Statut Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek został podpisany w Strykowie dnia 25 października 2009 r. przez ponad stu przedsiębiorców prowadzących Punkty Apteczne i Apteki. Główne cele i zadania Izby:

  • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego oraz organizacji krajowych i zagranicznych;
  • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i innych szczegółowych przepisów odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w opracowywaniu takich regulacji prawnych lub przedstawianie uprawnionym organom własnych projektów;
  • organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej;
  • prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą;
  • organizowanie spójnej polityki informacyjnej dotyczącej sfery zainteresowania podmiotów zrzeszonych w Izbie.
  • wspieranie organizacji zrzeszających techników farmaceutycznych

Galeria