Prawo

Aktualne ustawy i rozporządzenia
regulujące działalność Punktów Aptecznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
w sprawie recept

z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Rozporządzenie z dnia 18.12.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
z dnia 22.10.2010 r.

Rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogà byç dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
z dnia 2 lutego 2009 r.

Ustawa
Prawo
Farmaceutyczne

z dnia 6 września 2001 r.