Statut

STATUT IZBY GOSPODARCZEJ
WŁAŚCICIELI PUNKTÓW APTECZNYCH I APTEK

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności gospodarczej, w dalszych postanowieniach statutu nazywana Izbą.

§ 2

Izba jest założona na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o Izbach Gospodarczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 710 z późn. zm.) oraz innych aktów prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Izby jest Toruń.

§ 4

Izba działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.

§ 5

Izba zrzesza podmioty prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Członkowie Izby mogą tworzyć Regionalne Izby Gospodarcze Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek, obejmujących swym zasięgiem obszar danego województwa.

§ 7

Izba może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym charakterze działania oraz z nimi współpracować.

§ 8

Izba ma prawo używania pieczęci okręgłej z napisem w otoku Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek, pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby, oraz ma prawo używać i nadawać członkom odznakę członkowską, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9

Izba nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 10

Działalność Izby oparta jest na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swych spraw Izba może zatrudniać pracowników. Osoby pełniące w Izbie określone statutem funkcje z wyboru mogą być, na mocy uchwały Zarządu, za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia , zatrudnione w charakterze pracowników.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Izby

§ 11

Do celów i zadań Izby należy w szczególności:
1) reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego oraz organizacji krajowych i zagranicznych;
2) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, a szczególnie opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;
3) wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i innych szczegółowych przepisów odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w opracowywaniu takich regulacji prawnych lub przedstawianie uprawnionym organom własnych projektów;
4) organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej;
5) współdziałanie w upowszechnianiu nowoczesnych form działania podmiotów gospodarczych;
6) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby, w tym zwłaszcza informacji z zakresu marketingu, zaopatrzenia, finansów i postępu technicznego;
7) prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i zagranicą;
8) organizowanie spójnej polityki informacyjnej dotyczącej sfery zainteresowania podmiotów zrzeszonych w Izbie;
9) wspieranie organizacji zrzeszających techników farmaceutycznych.

§ 12

Izba realizuje swoje cele i zadania między innymi poprzez:
1) współdziałanie w tworzeniu warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierania inicjatyw gospodarczych członków;
2) zakładanie, prowadzenie i popieranie we współpracy z właściwymi organami oświatowymi szkoleń zawodowych i dokształcających, a także wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy i doskonalenia zawodowego pracowników;
3) delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych i samorządów terytorialnych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych;
4) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie, na odrębnie określonych zasadach, w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Izby;
5) wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej;
6) informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby;
7) doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne, wykonywanie ekspertyz, badań marketingowych oraz consultingu, w tym prowadzenie infolinii udzielającej informacji o produktach leczniczych;
8) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
9) wyznaczanie osób powołanych do wydawania opinii i stwierdzania stanu faktycznego oraz innych działań, wymagających wiarygodności i znajomości rzeczy w zakresie podmiotów i czynności mających znaczenie dla wchodzących w zakres działania Izby dziedzin;
10) zbieranie danych statystycznych i prowadzenie rejestru podmiotów gospodarczych należących do Izby, z wyodrębnieniem firm wpisanych do rejestru przedsiębiorców lub Krajowego Rejestru Sądowego;
11) tworzenie branżowych firm wpisanych do rejestru handlowego;
12) tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych;
13) tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych;
14) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z zakresem działalności Izby;
15) krzewienie wiedzy, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń z zakresu działalności statutowej Izby, szkoleń branżowych, prawnych;
16) prowadzenie własnej strony internetowej, na której zamieszczane są informacje o Izbie, ogłoszenia władz Izby, forum oraz biuletyn informacyjny;
17) wykonywanie zadań powierzonych Izbie na podstawie odrębnych przepisów;
18) inne działania służące realizacji celów Izby.

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie Izby oraz ich prawa i obowiązki

§ 13

1) Członkiem Izby może być każdy podmiot z uwzględnieniem pkt. 2 i 3 prowadzący działalność gospodarczą w formie aptek lub punktów aptecznych i deklarujący udział w Izbie, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie.
2) Interesy podmiotu powinny być zgodne z celami i zadaniami Izby wymienionymi w § 11.
3) Podmiot nie może prowadzić działań sprzecznych z polityką Izby.

§ 14

1) Decyzje w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Zarząd Izby po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego podmiotu.
2) Zainteresowany podmiot gospodarczy ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien złożyć deklarację członkowską, dokument stwierdzający status prawny podmiotu i zobowiązanie do płacenia składek członkowskich.
3) Zarząd Izby nie może odmówić przyjęcia w poczet członków podmiotu gospodarczego, który spełnia wymogi ustawowe statutu.
4) Od odmownej decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby służy zainteresowanemu podmiotowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji.

§ 15

Członkowie Izby wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli.

§ 16

Członkom Izby przysługuje:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Izby;
2) prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby;
3) prawo do korzystania ze wszelkich form pomocy Izby oraz świadczeń zawartych w statucie;
4) zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Izby.

§ 17

1) Członkowie Izby mogą tworzyć Grupy członkowskie kierując się jako podstawą wspólną dla nich formą własności lub rodzajem działalności gospodarczej (oddziały branżowe), a także terenem ich działania (oddziały terenowe). Grupy takie nie są organami Izby w rozumieniu statutu.
2) Grupa członkowska może powołać swój Zarząd, liczący nie więcej niż 8 osób. Kadencja Zarządu Grupy trwa cztery lata.
3) Jeżeli Grupa członkowska liczy przynajmniej 30 podmiotów gospodarczych i została przez Zarząd Izby oficjalnie zarejestrowana, ma prawo delegować do Zarządu Izby przedstawiciela swojego Zarządu. Wyboru przedstawiciela dokonuje się w drodze uchwały podjętej większością głosów Zarządu Grupy.
4) Członek Izby może należeć do więcej niż jednej grupy członkowskiej, jednakże nie więcej niż do trzech.

§ 18

Członek Izby ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Izby;
2) współdziałania przy realizacji statutowych celów i zadań Izby;
3) przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich;
4) działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby;
5) regularnie opłacać składki członkowskie;
6) w wystąpieniach oficjalnych wypowiadać się zgodnie z polityką Izby oraz propagować jej działania;

§ 19

Członkostwo w Izbie ustaje:
1) wskutek wykreślenia z dniem prawomocnego wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, rezygnacji podmiotu z tej działalności lub wykreślenia z właściwych rejestrów;
2) po upływie 3-miesięcznego okresu od pisemnego wypowiedzenia członkostwa przez podmiot gospodarczy;
3) po wykluczeniu decyzją uprawnionych organów Izby.

§ 20

Członek Izby może być zawieszony w swoich prawach uchwałą Zarządu Izby, jeżeli podstawy do jego wykluczenia wymagają postępowania wyjaśniającego.

§ 21

1) Pozbawienie członkostwa przez wykluczenie może nastąpić uchwałą Zarządu, jeżeli członek:
a) prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi;
b) narusza obowiązki członka Izby;
c) nie płaci składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy;
d) prowadzi działania niezgodne z polityką Izby i jej działalnością statutową;
2) Podmiotom gospodarczym przysługuje prawo odwołania od tej decyzji w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia wraz z uzasadnieniem. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie.

 

ROZDZIAŁ IV
Władze Izby

§ 22

Władzami Izby są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Zarząd Izby
3) Komisja Rewizyjna;
4) Sąd Polubowny.

§ 23

W skład władz Izby mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne – członkowie Izby, osoby fizyczne będące przedstawicielami pozostałych członków Izby bądź inne osoby fizyczne.

§ 24

W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji wybranego członka Zarządu, członka Komisji Rewizyjnej lub członka Sądu Polubownego, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 25

1) Kadencja władz Izby, o których mowa w § 22 pkt. 2, 3 i 4 trwa 4 lata.
2) Wybory do władz Izby odbywają się w głosowaniu tajnym.
3) Odwołanie członków władz następuje również w głosowaniu tajnym.
4) Mandaty wybranych członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Polubownego wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia kończącego kadencję organów Izby.

 

ROZDZIAŁ V
Walne Zgromadzenie członków Izby

§ 26

1) Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.
2) Walne Zgromadzenie podejmuje wszelkie decyzje przekraczające zakres zwykłego zarządu.
3) Walne Zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

§ 27

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Izby corocznie.

§ 28

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/10 członków Izby.
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 42 dni od daty zgłoszenia wniosku (żądania) i być poświęcone wyłącznie sprawom, dla których zostało zwołane.

§ 29

1) Komisja Rewizyjna zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli nie zostało ono zwołane przez Zarząd Izby zgodnie z wymogiem § 27.
2) Komisja Rewizyjna zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Izby pozostaje bezczynny, mimo wniosków, o których mowa w § 28 ust. 1.

§ 30

1) O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad uprawniony organ zawiadamia członków Izby w formie pisemnej lub elektronicznej co najmniej na 28 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierająca określenie terminu i miejsca jego odbycia może być także ogłoszona w codziennej prasie na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
2) Wnioski członków Izby w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być złożone najpóźniej na 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
3) O zmianach lub uzupełnieniach dokonanych w trybie określonym w ust. 2 zawiadamia się członków Izby co najmniej na 7 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
4) Korespondencję wysłaną w formie elektronicznej uważa się za skutecznie doręczoną.

§ 31

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
2) uchwalanie programów działalności Izby;
3) wybór członków Zarządu Izby, o których mowa w § 36 ust.1, członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Polubownego, z zastrzeżeniem przepisu § 24;
4) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Polubownego;
6) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
7) odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Polubownego;
8) zatwierdzanie bilansu Izby;
9) ustalanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz Izby;
10) wyrażanie zgody na zbycie wyodrębionych jednostek gospodarczych;
11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości.

§ 32

1) Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków Izby uprawnionych do głosowania;
2) W razie braku kworum organ zwołujący Walne Zgromadzenie wyznacza drugi termin jego odbycia. Walne Zgromadzenie odbyte w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
3) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia statutu lub inne przepisy prawa wymagają kwalifikowanej większości.

§ 33

1) W Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby uczestniczą osobiście lub przez upełnomocnionych przedstawicieli.
2) Każdy członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.
3) W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy Dyrektor Biura Izby.
4) Zarząd Izby może zaprosić na Walne Zgromadzenie także inne osoby, w szczególności doradców i ekspertów. Osobom takim przysługuje głos doradczy.

 

ROZDZIAŁ VI
Zarząd Izby

§ 34

Zarząd Izby jest najwyższym organem Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

§ 35

1) Zarząd kieruje działalnością Izby oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2) Zarząd jest uprawniony do podejmowania decyzji w imieniu Izby w zakresie zwykłego zarządu.
3) Przez zakres zwykłego zarządu rozumie się wszelkie działania dotyczące prowadzenia polityki zgodnej z treścią statutu, nie wymagających składania oświadczenia woli.
4) Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych statutem do kompetencji innych organów.

§ 36

1) Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, trzech członków Zarządu oraz prezesa poprzedniej kadencji, o ile nie został odwołany w trakcie kadencji.
2) Członkowie Zarządu wybierani będą przez Walne Zgromadzenie oraz delegowani zgodnie z § 17 niniejszego statutu.

§ 37

1) Zarząd Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2) Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród członków Izby skarbnika oraz Dyrektora Biura Izby.
3) Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub z jego upoważnienia Wiceprezes Zarządu.
4) Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków pochodzących z wyboru.
5) Na posiedzenie Zarządu mogą być zapraszane z głosem doradczym osoby spoza jego grona.

§ 38

1) Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
b) ustalanie rocznych programów działania Izby oraz stworzenie i zatwierdzanie planu finansowego;
c) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planów finansowych;
d) uchwalanie regulaminu grupy członkowskiej;
e) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;
f) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zatrzeżonych do kompetencji innych władz Izby;
g) ustalanie zasad wykonywania obsługi administracyjnej Izby;
h) zarządzanie majątkiej Izby
2) Szczegółowy zakres działania Zarządu Izby określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 39

Oświadczenie woli w imieniu Izby składają Prezes i jeden członek Zarządu lub Wiceprezes i jeden członek Zarządu.

§ 40

1) W zależności od potrzeb Zarząd może powoływać doraźne lub stałe komisje problemowe wspomagające Zarząd przy opracowywaniu i realizacji wybranych zadań.
2) Tryb powoływania i zasady działania komisji problemowych określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VII
Komisja Rewizyjna

§ 41

1) Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2) Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
3) Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 42

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej Izby.
2) przedstawianie Zarządowi wniosków i spostrzeżeń dotyczącej bieżącej działalności Izby.
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Izby oraz stawianie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi.
4) wyrażenie zgody na:
a) nabycie nieruchomości;
b) utworzenie, nabycie lub wydzierżawienie jednostek gospodarczych oraz ustanowienie na nich prawa użytkowania;
c) zmianę budżetu Izby;
d) zawieszenie w prawach członka Zarządu Izby.

§ 43

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie, określający jej organizację i sposób działania.

 

ROZDZIAŁ VIII
Sąd polubowny

§ 44

1) Sąd polubowny składa się z 5 członków Izby wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2) Sąd Polubowny wybiera ze swojego składu przewodniczącego i sekretarza.

§ 45

Sąd Polubowny orzeka w sprawach odpowiedzialności członków Izby za naruszenie:
1) statutowych obowiązków członka Izby i uchwał statutowych władz Izby;
2) zasad etyki zawodowej lub rzetelności kupieckiej w stosunkach gospodarczych między podmiotami należącymi do Izby.

§ 46

Sąd Polubowny może orzekać w sprawach między członkami Izby a podmiotami nie należącymi do Izby – na pisemny wniosek tych ostatnich zawierający deklarację uznania właściwości Sądu Polubownego Izby w danej sprawie.

§ 47

1) Sąd Polubowny działa w oparciu o szczegółowy regulamin określający właściwości Sądu, procedurę sądową, system kar i sposób ich wykonania.
2) Regulamin Sądu Polubownego uchwala Walne Zgromadzenie na wniosek przewodniczącego Sądu.

 

ROZDZIAŁ IX
Gospodarka finansowa i majątek Izby

§ 48

Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.

§ 49

Majątek Izby tworzą w szczególności:
1) składki członkowskie wpłacane w dwóch ratach, płatnych do końca II i IV kwartału danego roku;
2) dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
3) wpływy z działalności statutowej;
4) dochody z majątku Izby.

§ 50

1) Bieżącą działalnością Izby kieruje Dyrektor Biura Izby.
2) Zakres obowiązków i kompetencje Dyrektora Biura oraz strukturę Biura określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

§ 51

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Izby ustala Zarząd.

 

ROZDZIAŁ X
Zmiana statutu i rozwiązanie Izby

§ 52

1) Uchwała w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Izby może być podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.
2) Uchwała w sprawie rozwiązania Izby powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być użyty majątek Izby. W szczególności ze środków Izby powinny być pokryte koszty jej likwidacji.
3) Walne Zgromadzenie po podjęciu uchwały w sprawie rozwiązania Izby ustanawia likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ XI
Postanowienia końcowe

§ 53

W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o Izbach Gospodarczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy.